Andrychów

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 14 marca 2020 r. stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie od dnia 20 marca 2020 r. stanu epidemii, określa się formy udzielania pomocy dla najemców lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Andrychów, prowadzących działalność gospodarczą, którzy wskutek wymienionych zdarzeń znacząco ograniczyli lub zaprzestali wykonywania swojej działalności, w postaci:
1) obniżenia czynszu;
2) zwolnienia z czynszu,
3) odroczenia płatności rat czynszu.

Uwaga, zmiana!!! Nowy formularz wniosku!!! (3.04.2020 r.)

Zarządzenie Nr 148/20 Burmistrza Andrychowa z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 147/20 Burmistrza Andrychowa z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie określenia form udzielania pomocy dla najemców lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Andrychów

Zasady udzielania pomocy dla najemców lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Andrychów

1. Pomoc w formie określonej zarządzeniem przez Burmistrza Andrychowa udzielana będzie na podstawie wniosku najemcy zawierającego:
1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, siedzibę i adres wnioskodawcy, telefon kontaktowy, e- mail;
2) miejsce i rodzaj prowadzonej działalności;
3) wnioskowaną formę pomocy.

2. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie najemcy lokalu potwierdzające skalę utraty dochodu w okresie ubiegania się o pomoc w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, a w przypadku rozpoczęcia działalności w roku bieżącym za miesiąc poprzedni, sporządzone na podstawie książki przychodów i rozchodów, raportów fiskalnych, deklaracji VAT-7, itp.

3. Do wniosku o odroczenie płatności rat czynszu należy dodatkowo dołączyć oświadczenie najemcy z propozycją harmonogramu spłaty rat czynszu. Raty nie mogą wykraczać poza rok 2020.

4. Wniosek należy złożyć w formie skanu na adres e-mail: info@andrychow.eu oraz w wersji papierowej na Dzienniku Podawczym w siedzibie Urzędu Miejskiego w Andrychowie lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Andrychowie, ul. Rynek 15, 34-120 Andrychów.

5. Dokumenty (z wyjątkiem wysłanych e-mailem) należy złożyć w formie kserokopii potwierdzonej przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem.

6. Obniżenie czynszu może nastąpić w przypadku utraty dochodu w wysokości do 50% dochodu w stosunku do okresów określonych w pkt 2 proporcjonalnie do stopnia utraconego dochodu. Zwolnienie z czynszu może nastąpić w przypadku utraty dochodu przekraczającego 50% dochodu w stosunku do okresów określonych w pkt 2.

7. Przed udzieleniem pomocy Burmistrz Andrychowa może zażądać od wnioskodawcy dodatkowych wyjaśnień i dostarczenia dokumentacji określonej w pkt 2 in fine.

8. Do czasu rozpoznania wniosku o przyznanie pomocy na podstawie zarządzenia najemca może wstrzymać się z zapłatą należności czynszowych, które obejmują okres i stały się wymagalne po dniu 14 marca 2020 r. Za okres ten nie nalicza się odsetek.

9. Pomoc określona zarządzeniem nie obejmuje ustalonych w umowie najmu lub dzierżawy, innych niż czynsz, opłat związanych z eksploatacją lokali.

10. Zasady przyznawania pomocy stosuje się odpowiednio do dzierżawców lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Andrychów.

Źródło: http://andrychow.eu/

WRÓĆ