Nowy Sącz

„Konkrety Nowosądeckie” – Przesunięcie terminu płatności podatków i opłat lokalnych.

W związku z ogólną sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa w naszym kraju, uprzejmie informujemy, że do czasu wprowadzenia szczególnych rozwiązań ustawowych, Prezydent Miasta Nowego Sącza, zamierza udzielać wsparcia sądeckim przedsiębiorcom płacącym podatki do budżetu Miasta. Wsparcie będzie udzielane w ramach przysługujących prezydentowi kompetencji określonych w Ordynacji podatkowej.


Informujemy o możliwości wnioskowania przez przedsiębiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej o następujące rodzaje ulg w zapłacie podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych:

  1. odroczenie terminu płatności,
  2. rozłożenie kwoty podatku na raty,
  3. umorzenie odsetek za zwłokę.


W aktualnym stanie prawnym prezydent nie ma możliwości udzielania tego rodzaju ulg w sposób generalny. Innymi słowy, nie może ich udzielać w odniesieniu do określonych grup podatników, np. w formie zarządzenia, a jedynie w odniesieniu do konkretnego podatnika, w formie decyzji. Sytuacja ta może się niebawem zmienić. Jednak do tego czasu zachęcamy przedsiębiorców, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu, do składania indywidualnych wniosków o ulgę.

Wnioski przedsiębiorców będą rozpatrywane w trybie niezwłocznym.

„Konkrety Nowosądeckie” – obniżka czynszów w miejskich lokalach użytkowych dla przedsiębiorców z terenu Nowego Sącza

W związku z faktem wprowadzenia na terenie Polski stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii  Prezydent Miasta Nowego Sącza opracował procedurę która umożliwi obniżki stawki czynszu najemcom którzy prowadzą działalność gospodarczą, a działalność ta została prawnie ograniczona czasowo lub nie jest objęta ograniczeniem (ale jest uzasadniona sytuacja do obniżki czynszu).

Opis procedury.

1.Prezydent przygotowuje zarządzenie, które daje możliwość obniżenia czynszu o 99 % za marzec i kwiecień 2020r.

2.Przedsiębiorca uprawniony (zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta) składa wniosek o obniżenie czynszu:

a)drogą elektroniczną:

podpisany certyfikatem kwalifikowanym (podpisem elektronicznym) i wysłany poprzez skrzynkę podawczą  EPUAP lub pocztą elektroniczną na adres: urzad@nowysacz.pl.

b)w formie papierowej:

•za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Miasta Nowego Sącza, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz

•poprzez wrzucenie do odpowiedniego pojemnika umieszczonego w urzędzie w poniższych lokalizacjach:

– Rynek 1 (Ratusz)

– ul. Szwedzka 2

– ul. Wyspiańskiego 22

Z uwagi na szybsze załatwianie sprawy preferuje się składanie wniosków podpisanych certyfikatem kwalifikowanym

3.Wydział Geodezji i Nieruchomości weryfikuje w Wydziale Księgowości, Wydziale Podatkowym i u zarządcy nieruchomości oświadczenia wnioskodawcy o niezaleganiu w  opłatach i podatkach,  a następnie przygotowuje ugodę w formie umowy.

4.Każda z umów będzie wysyłana do Wydziału Przedsiębiorczości, który przeprowadza procedurę w zakresie pomocy publicznej, a następnie po wydaniu pozytywnej opinii, odsyła do Wydziału Geodezji i Nieruchomości celem podpisu przez Prezydenta.

5.Umowa dla swojej ważności wymaga podpisu obu stron, dlatego w przypadku przedsiębiorców posiadających certyfikat kwalifikowany (podpis elektroniczny), treść umowy podpisanej przez Prezydenta będzie przesłana do wnioskodawcy drogą elektroniczną celem podpisu, a następnie winna zostać odesłana przez wnioskodawcę do Urzędu. W pozostałych przypadkach będzie dostarczana wnioskodawcy w trybie papierowym, co  znacznie wydłuży procedurę.

6.Obecnie przygotowane będą faktury wg obowiązujących stawek czynszu. Po pozytywnym przeprowadzeniu procedury Wnioskodawca otrzyma fakturę korygującą.

[POBIERZ NIEZBĘDNE DOKUMENTY]

„Konkrety Nowosądeckie” – 1000 kursów TAXI dla osób 60+

W okresie trwania zagrożenia chorobą koronowirus COVID – 19 wszyscy, a zwłaszcza osoby starsze zobowiązane są do stosowania się zasadzie ograniczonego przebywania i maksymalnej ostrożności w miejscach publicznych. Dlatego też Prezydent Miasta Nowego Sącza uruchamia program mający na celu organizację „1000 kursów TAXI dla osób 60+”, wcześniej zamówionych przez Urząd Miasta dla  mieszkańców Nowego Sącza w wieku 60+, którzy w  tym okresie, zmuszeni są do przemieszczania się w celu:

  • załatwienia niezbędnych czynności w urzędzie/banku  na terenie miasta
  • przejazdu do specjalistycznych placówek medycznych,
  • dokonania niezbędnych zakupów na terenie miasta w przypadku niemożności ich wykonania przez inne osoby lub instytucje
REGULAMIN (ZASADY) KORZYSTANIA Z PROGRAMU
1.Z programu mogą bezpłatnie korzystać wyłącznie mieszkańcy Nowego Sącza, którzy ukończyli     60 rok życia i ze względu na swój stan zdrowia i/lub brak możliwości pomocy ze strony najbliższych, nie posiadający własnego środka transportu, wymagają pomocy w organizacji im transportu indywidualnego w celu:
  • załatwienia niezbędnych czynności urzędowych/bankowych na terenie miasta,
  • udania się do specjalistycznych placówek medycznych,
  • dokonania niezbędnych zakupów na terenie miasta w przypadku niemożności ich wykonania przez inne osoby lub instytucje.
2.Zgłoszenie zamówienia na przejazd TAXI jak i odwołanie kursów odbywa się telefonicznie pod numerem telefonu;  694 261 300, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00
3.Zgłoszenia potrzeby kursu może dokonać zarówno sam senior jak i w jego imieniu rodzina, przychodnia, instytucja lub osoba trzecia.
4.Zgłoszenia kursów należy dokonać nie później niż 1 dzień roboczy przed planowanym terminem kursu.
5.Przypomnienie telefoniczne o planowanym kursie nastąpi w dniu realizacji zlecenia przez Centralę Radia TAXI.
6.W przypadku zmiany dnia kursu następuje anulowanie i przyjęcie nowego zgłoszenia.
7.Opiekun seniora, korzystający wspólnie z przejazdu TAXI musi mieć ukończone 16 lat.
8.Nie będą przyjmowane zgłoszenia na kursy dotyczące sytuacji nagłych np. pogorszenie stanu zdrowia, jak również przejazdów do Podstawowej Opieki Zdrowotnej (istnieje możliwość korzystania z wizyt domowych lekarza rodzinnego).
9.Z kursów mogą korzystać osoby, które mają potrzeby tzw. transportu specjalistycznego (wózek inwalidzki) za wyjątkiem osób leżących – informacje należy przekazać przy zgłoszeniu.
10.Każda uprawniona osoba może bezpłatnie skorzystać z TAXI  max 2 razy w ciągu dnia (max 6 razy w miesiącu).
11.Kursy będą odbywały się 5 dni w tygodniu (poniedziałek – piątek) w godz. 7.00 – 16.00.
12.Powroty z kursów w wyjątkowych sytuacjach w danym dniu maksymalnie do godz. 19.00.
13.W celu wezwania TAXI na powrót, korzystająca z kursu osoba może umówić się na konkretną godzinę lub sama musi zadzwonić do Centrali Radia TAXI.
14.Taksówkarz może zaczekać na kurs powrotny, jeżeli wizyta potrwa do 15 minut., jeżeli nie to  taksówkarz przekaże każdej osobie wizytówkę z numerem telefonu do Centrali TAXI pod który musi dzwonić, aby ustalić powrót.
15.Każda osoba korzystająca z usługi TAXI, potwierdza wykonanie usługi na oświadczeniu przekazanym przez taksówkarza. Oświadczenie jest podpisywane przez osobę po każdym ukończonym kursie tj. po dowiezieniu na miejsce jedno oświadczenie, po odwiezieniu do domu drugie oświadczenie.
16.Osoba zamawiająca usługę musi podać dane osoby korzystającej z usługi – imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres podstawienia TAXI, telefon kontaktowy, trasę przejazdu.
17.Z programu tego mogą również skorzystać w sytuacjach nadzwyczajnych (kiedy nie działa komunikacja publiczna), osoby z terenu Nowego Sącza pracujące na terenie miasta w służbach związanych z sytuacjami nadzwyczajnymi (np. Służba zdrowia, Straż Pożarna, Straż Miejska, Centra Zarządzania Kryzysowego itp.)

„Konkrety Nowosądeckie” – środki zabezpieczenia osobistego dla mieszkańców

W związku z sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa w naszym kraju, uprzejmie informujemy, że prezydent Ludomir Handzel podjął decyzję o rozdysponowaniu maseczek ochronnych wielokrotnego użytku. Jest to pierwsza partia maseczek, a kolejne już wkrótce. 

– Mieszkańcy Nowego Sącza ! Jeżeli jesteście Państwo aktywni zawodowo lub macie pracowników, którzy muszą wykonywać swoją pracę (apteki, korporacje taksówkowe, sklepy spożywcze, listonosze….) zgłaszajcie swoje zapotrzebowanie – 1 szt./ osobę (maseczki będą wielorazowego użytku) na mojego maila: prezydent@nowysacz.pl podając imię i nazwisko / nazwę firmy / kontakt telefoniczny – apeluje prezydent Ludomir Handzel.

WRÓĆ