Najczęściej zadawane pytania – FAQ

Lista pytań jest na bieżąco uzupełniana i aktualizowana.

Prezentujemy najczęściej zadawane pytania (Frequently Asked Questions-FAQ) wraz z odpowiedziami dotyczące Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej, kierowane do naszych specjalistów z Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, którzy są dostępni na naszej infolinii oraz prowadzą konsultacje za pomocą Skype.

AKTUALIZACJA 24.04.2020

1.  Kiedy będzie można składać wnioski o wsparcie pracowników i gdzie dostępna jest dokumentacja związana z Małopolską Tarczą Antykryzysową?
Wszelkie informacje dotyczące wsparcia związanego z Małopolską Tarczą Antykryzysową można uzyskać na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl w zakładce fundusze a koronawirus. Również co do terminów składania wniosków. Planowany termin rozpoczęcia naboru wniosków to
4 maja 2020 roku.

2.  Gdzie i jak można składać wniosek o dofinansowanie do wynagrodzenia w ramach FGŚP?
Wnioski dotyczące dofinansowania wynagrodzeń w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych  będzie można składać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie.  Wnioski można składać na dwa sposoby:

3.  Jakie wsparcie jest przewidziane dla dużych przedsiębiorstw?
Duże przedsiębiorstwa mogą liczyć na:

  • DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ DLA PRACOWNIKÓW –  do wysokości 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i uelastycznienie czasu pracy – dla firm w kłopotach
  • ZNIESIENIE OPŁATY PROLONGACYJNEJ (ZUS)
  • WSPARCIE TRANSPORTU
  • UŁATWIENIA DLA BRANŻY TURYSTYCZNEJ
  • KORZYSTNIEJSZE ZASADY ROZLICZANIA STRAT
  • PRZEDŁUŻENIE BANKOWYCH KREDYTÓW OBROTOWYCH
  • DZIAŁANIA I UŁATWIENIA DLA BENEFICJENTÓW KORZYSTAJĄCYCH ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH
  • UELASTYCZNIENIE CZASU PRACY
  • ZWALNIANIE Z NALICZANIA KAR ZA OPÓŹNIENIA W PRZETARGACH PUBLICZNYCH

4. Czy można łączyć wsparcie rządowe z unijnym?
Tak, będzie można łączyć obydwa wsparcia ale uwaga – nie można finansować tego samego wydatku z dwóch źródeł (zakaz podwójnego finansowania) – szczegóły zostaną przedstawione w regulaminie powierzania grantów w ramach poddziałania 3.4.6 Bony rekompensacyjne w RPO WM.

5. Czy w Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej również decydującym kryterium będzie spadek obrotów?
Przyjęto wstępne założenie, iż o aplikowanie powinny starać się jedynie te podmioty, których obroty spadły o co najmniej 50% w związku z sytuacją epidemiologiczną.

6. Czy jako rolnik mogę otrzymać wsparcie na opłatę KRUS?
Tak w ramach krajowej tarczy antykryzysowej zostało przewidziane wsparcie dla rolników w postaci zwolnienia na trzy miesiące opłaty KRUS (marzec, kwiecień, maj)

7. Czy mogę otrzymać wsparcie na opłatę ZUS jak jestem samozatrudniony. Wsparcie mogę otrzymać jako mikroprzedsiębiorca nie zatrudniający pracowników?
Tak może Pan złożyć wniosek do ZUS dot. dofinasowania do składek ZUS, które to zostanie pokryte ze środków krajowych za miesiące marzec, kwiecień, maj.

8. Czy jeśli wezmę pożyczkę do 5 tys. zł w ramach wsparcia rządowego to czy później będę mogła się starać o środki dotacyjne z Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej?
W ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej nie przewidziano wykluczenia przedsiębiorców, którzy skorzystali wcześniej ze wsparcia rządowego. Jednak nie będzie  można finansować tego samego wydatku z dwóch źródeł (zakaz podwójnego finansowania) – szczegóły zostaną przedstawione w regulaminie powierzania grantów w ramach poddziałania 3.4.6 Bony rekompensacyjne w RPO WM. Należy też pamiętać, że limit łącznej pomocy dla jednego przedsiębiorcy w zakresie przeciwdziałaniu negatywnym skutkom gospodarczym epidemii COVID-19 nie może przekroczyć 800 tys. euro.

9.  W związku z wejściem w życie Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej i możliwością skorzystania przez firmę z umorzenia składek ZUS oraz jeśli firma korzysta z dotacji unijnych prowadząc projekty badawczo-rozwojowe, czy będzie się mogła ubiegać o dofinansowanie wynagrodzenia netto pracownika plus podatek (składki i inne opłaty)?
Jeśli pytanie dotyczy dofinansowania wynagrodzeń do pracownika, który jednocześnie jest zaangażowany  w realizację prac projektowych, a jego wynagrodzenie jest dofinansowane z Funduszy Europejskich – wówczas nie ma takiej możliwości, by ubiegać się o wsparcie na wynagrodzenie, ponieważ będzie to podwójne finansowanie, co jest zakazane zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatkówLink prowadzi do serwisu zewnętrznego – str. 60, Rozdział 6.7 Zakaz podwójnego finansowania.
Jeżeli zaś chodzi o pracownika, którego wynagrodzenie nie jest finansowane w ramach projektu, dofinansowanego z Funduszy Europejskich, wówczas nie mamy do czynienia z podwójnym finansowaniem i można ubiegać się o wsparcie w ramach tarczy antykryzysowej, o ile wnioskodawca spełnia pozostałe warunki, kwalifikujące do skorzystania ze wsparcia.

10. Jak będzie wyglądał Pakiet Przedsiębiorczości w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej?

W ramach Pakietu Przedsiębiorczości trwają prace nad  uruchomieniem dotacji bezzwrotnej w formie Bonu Rekompensacyjnego. Skorzystać z wsparcia mogą:

– mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa małopolskiego, na dzień 31 grudnia 2019 r.(MŚP)

– MŚP zatrudniające pracowników na terenie województwa małopolskiego w wymiarze co najmniej 1 etatu (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, z wyłączeniem właściciela)

– MŚP, którego obroty w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do średnich miesięcznych obrotów w drugim półroczu 2019 r. spadły o co najmniej 50%

– MŚP nie wykluczone ze wsparcia zgodnie z przepisami o pomocy publicznej oraz przepisami właściwymi dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wsparcie będzie wynosić 9000 zł na utrzymany etat (ilość bonów dla pojedynczego przedsiębiorstwa uzależniona jest od zadeklarowanych do utrzymania miejsc pracy i wynosi od 1 – 49.  kwota wsparcia stanowi iloczyn liczby etatów oraz kwoty bazowej bonu i będzie wynosić od 9 do 441 tyś zł). Z dofinansowania będzie można pokryć wszelkie niezbędne wydatki celem utrzymania bieżącej działalności firmy, a więc: opłat eksploatacyjnych, czynszów, zaległych zobowiązań, podatków i opłat lokalnych, wynagrodzeń pracowników, jak również wykorzystanie jako zabezpieczenie pożyczki/kredytu obrotowego.

11.  Czy po otrzymaniu Bonu Rekompensacyjnego będę zobowiązany do utrzymania miejsc pracy? Przez jaki okres?
Po otrzymaniu wsparcia w ramach Bonu Rekompensacyjnego będzie obowiązek utrzymania deklarowanych miejsc pracy (etatów) w okresie 3 miesięcy od uzyskania bonu (tj. otrzymania środków). Działalność gospodarcza nie została zawieszona oraz nie nastąpiła redukcja zatrudnienia w stosunku do deklarowanego we wniosku o bon.

12. Jak będzie wyglądał Pakiet Płynności Finansowej w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej?
Pakiet Płynności Finansowej będzie to pożyczka płynnościowa skierowana dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Wartość wsparcia w ramach instrumentu będzie wynosić do 500 tys. złotych, w przypadku korzystania z pomocy de minimis nieoprocentowana. W przypadku braku możliwości udzielenia przedsiębiorcy pomocy de minimis z powodu wyczerpania limitu tej pomocy, pożyczki będą udzielane zawsze na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, w wysokości i zgodnie z zasadami udzielania pomocy określonymi w Rozporządzeniu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19. Pożyczka udzielana będzie na okres nie dłuższy jak 6 lat. Z środków uzyskanych w ramach Pakietu Płynności Finansowej można będzie pokryć wydatki bieżące, obrotowe: wynagrodzeń pracowników, zobowiązań publiczno-prawnych, spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury, zatowarowanie, półprodukty, wydatków niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania Odbiorcy i nieopłacone na dzień 1 lutego 2020 r..

13.Jak będzie wyglądało rozliczenie pożyczki uzyskanej w ramach Pakiet Płynności Finansowej?
Wydatkowane środki w ramach pożyczki muszą zostać należycie udokumentowane. Takim dokumentem potwierdzającym wydatkowanie pożyczki zgodnie z celem na jaki została przyznana będzie faktura lub dokument równoważny, w rozumieniu przepisów prawa krajowego. Ważne, aby przedstawione dokumenty w sposób jednoznaczny potwierdzały, że kwota pożyczki została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, na jaki została udzielona.

Źródło: https://www.rpo.malopolska.pl/

WRÓĆ