Kraków

Ulga w spłacie podatku po terminie

Przy obowiązującym stanie prawnym nie istnieje możliwość nienaliczania odsetek za zwłokę od podatku niezapłaconego w terminie. Niemniej jest możliwość złożenia indywidualnego wniosku o ulgę w spłacie zobowiązania podatkowego.

Dotyczy to opłat takich, jak:

  • podatek od nieruchomości,
  • opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • opłata targowa,
  • podatek od środków transportu,
  • i innych wymienionych w Krakowskim Portalu Podatnika.

Stosowne regulacje zawiera art. 67b w powiązaniu z art. 67a ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.). W myśl tego przepisu, organ podatkowy na wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą (w tym również wynajmującego nieruchomość), w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:

  • odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty,
  • odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki określone w decyzji, o której mowa w art. 53a,
  • umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

Wszelkie informacje dotyczące tego rozwiązania są dostępne tutaj.

W razie dodatkowych pytań Wydział Podatków i Opłat UMK pozostaje do dyspozycji pod numerami telefonów: 12 616 92 11, 12 616 94 13, 12 616 92 17, 12 616 93 77.

Pomoc de minimis

Miasto wychodzi naprzeciw oczekiwaniom i wprowadza możliwość skorzystania z pomocy de minimis dla przedsiębiorców – dzierżawców miejskich targowisk. Pomoc będzie skierowana do tych przedsiębiorców, których zwykły przychód z przedmiotu dzierżawy uległ znacznemu zmniejszeniu w danym okresie gospodarczym.

Wszelkie informacje dotyczące tej formy pomocy, a także linki do procedur w Biuletynie Informacji Publicznej UMK są dostępne tutaj.

Pomoc dla dorożkarzy

Wprowadzony przez prezydenta Krakowa program „Pauza” skierowany jest także do przedsiębiorców – dorożkarzy. Szczegóły są dostępne tutaj.

Dodatkowa infolinia w sprawie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Do dyspozycji przedsiębiorców są trzy numery telefonów w zakresie spraw CEIDG realizowanych w Urzędzie Miasta Krakowa. To 12 616 56 00, 12 616 56 19, 12 616 56 01.

Dodatkowe informacje o podjętych działaniach

W związku z pandemią koronawiursa Wydział Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa przygotował szereg rozwiązań, które mają pomoc krakowskim przedsiębiorcom. Szczegółowe informacje dotyczące podjętych działań pomocowych można uzyskać tutaj.


Informator dla klientów Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa

Kliknij tutaj, aby pobrać informator w formie pliku PDF.

Kampania „Nie pozwolę ci się zamknąć”

Krajowa Izba Gospodarcza jest inicjatorem kampanii wspierającej przedsiębiorców „Nie pozwolę Ci się zamknąć!”. Akcja skierowana jest do wszystkich, którzy chcą pomóc sklepom, warsztatom, zakładom, pracowniom.

Szczegóły dostępne są tutaj.

Źródło informacji: www.krakow.pl